સોમનાથ મહાદેવ ના દર્શન લાઇવ નિહાળો...

આરતી નો સમય

સવારે 07:00 વાગ્યે...

બપોરે 12:00 વાગ્યે...

સાંજે 07:00 વાગ્યે...

લાઇવ દર્શન નો સમય

સવાર ના 7:00 થી રાત ના 8:00 સુધી.

Like us on fb

નોંધ

જો આપને વિડિયો જોવામાં તકલિફ થતી હોય તો આપનું ફ્લેસ પ્લેયર અપડેટ કરવા વિનંતી.